پیش ثبت نام دبستان یا پیش دبستان :

شرایط سنی :
دانش آموزان پیش دبستانی نیمه دوم ۹۳ و نیمه اول ۹۴
پایه اول نیمه دوم ۹۲ و نیمه اول ۹۳